Kalendar Akademik


KALENDAR AKADEMIK SESI MUAT TURUN
Sarjana Muda & Diploma 2019/2020 PDF
Sarjana Muda & Diploma 2018/2019 DOCX
Sarjana Muda & Diploma 2017/2018 PDF
Sarjana Muda & Diploma 2016/2017 PDF
Sarjana Muda & Diploma 2015/2016 PDF
Sarjana Muda & Diploma 2014/2015 PDF
Sarjana Muda & Diploma 2013/2014 PDF

 

KALENDAR AKADEMIK (PASCASISWAZAH) SESI MUAT TURUN
Coursework 2018/2019 PDF
Research 2018/2019 PDF