YBhg. Profesor Ts. Dr. Kamal Zuhairi bin Zamli
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Profesor Ts. Dr. Mohd Rusllim bin Mohamed
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Encik Zainudin bin Othman
Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
Cik Kamariah binti Gono
Menjalankan Fungsi Ketua Pustakawan
Encik Saiful Bahri bin Ahmad Bakarim
Pendaftar / Ketua Pegawai Operasi
Puan Marlina binti Mamat
Penasihat Undang-undang