Carian:

 

PENGURUSAN REKOD DAN FAIL

PENGURUSAN FAIL DAN REKOD

 

1. AKTA 629: AKTA ARKIB NEGARA 2003
2. PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA (FI) 2015
3. GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MELE ELKTRONIK DI AGENSI KERAJAAN
4. SURAT PEKELILING AM BIL. 1/1970: MEGADAKAN SUATU KUMPULAN LAPORAN-LAPORAN RASMI DI ARKIB NEGARA
5. WARTA KERAJAAN (OKTOBER 2008): PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA (PENETAPAN BORANG-BORANG BAGI PELUPUSAN REKOD AWAM) 2008
6. BAHAN AUDIOVISUAL: KONSEP DAN PRINSIP ASAS
7. DASAR KOLEKSI BAHAN AUDIO VISUAL ARKIB NEGARA MALAYSIA
8. KOD AETIKA PEGAWAI ARKIB
9. PANDUAN PEMBANGUNAN KOLEKSI AUDIO VISUAL
10. PANDUAN PEROLEHAN ARKIB PERSENDIRIAN
11. CADANGAN PINDAAN DAN PENYELARASAN PEWUJUDAN SUMBER DAN KOD SUMBER BAHAN ARKIB
12. PROSEDUR PEMBELIAN BAHAN ARKIB
13. PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA
14. PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT [SELEPAS PENGUATKUASAAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 (PINDAAN 1986)] BAGI JABATAN YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI (DEFUNCT) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA
15 PROSEDUR PENDIGITALAN BAHAN ARKIB AUDIOVISUAL
16 SURAT PEKELILING AM BIL 1 TAHUN 1993: PERATURAN PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILI DI PEJABAT KERAJAAN
17 ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (DISEMBER 2007) - BAB IV PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK
18 SURAT PEKELILING AM BILANGAN 1 TAHUN 2013- PENYERAGAMAN FORMAT KEPALA SURAT BAGI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI PERSEKUTUAN
19 SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2007 ( PINDAAN KE ATAS PEKELILING PERBENDAHARAAN (AP) 150
20 INFORMATION AND DOCUMENTATION - RECORDS MANAGEMENT - PART 1: GENERAL (ISO 15489-1:2001, IDT)
21 INFORMATION AND DOCUMENTATION - RECORDS MANAGEMENT- PART 2: GUIDELINES
22 PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA (PENETAPAN BORANG-BORANG BAGI PELUPUSAN REKOD AWAM) 2008 (AKTA ARKINB NEGARA 2003)
23 PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2007: PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
24 SURAT PEKELILING BIL. 1 TAHUN 2003: PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN SURAT-SURAT PERSENDIRIAN PENJAWAT-PENJAWAT TINGGI KERAJAAN DI ARKIB NEGARA MALAYSIA
25 SURAT PEKELILING AM BILANGAN 4 TAHUN 2015 (PEMINDAHAN TERBITAN RASMI KE ARKIB NEGARA MALAYSIA)
26 DASAR DAN GARIS PANDUAN REKOD ELEKTRONIK
  +DASAR PENGURUSAN REKOD DAN ARKIB ELEKTRONIK
  +GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PEMELIHARAAN MEL ELEKTRONIK SEKTOR AWAM
  +GARIS PANDUAN PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK
  +GARIS PANDUN PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK: PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK DALAM PERSEKITARAN TIDAK BERSTRUKTUR
  +GARIS PANDUAN PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK: PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK DALAM PERSEKITARAN WEB
  +ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT SYSTEMS - SYSTEM SPECIFICATIONS FOR PUBLIC OFFICES (VERSION 3.0, 2011)
  +REKOD ELEKTRONIK & AKTA ARKIB NEGARA 2003
  +TATACARA PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK DALAM APLIKASI DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DDMS) DI PEJABAT AWAM, 2013
  +ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT SYSTEM COMPLIANCE TEST AND EVALUATION PROCESS AND PROCEDURES, 2009

 

BORANG-BORANG

 

1. ARKIB 1: JADUAL PELUPUSAN REKOD
2. ARKIB 2: BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD AWAM
3. ARKIB 3: BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK
4. ARKIB 4: BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKAUNAN
5. ARKIB 5: BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN FAIL
(YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM JADUAL PELUPUSAN REKOD)
6. ARKIB 6: BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD KARTOGRAFI
(YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM JADUAL PELUPUSAN REKOD)
7. ARKIB 7: BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD SENI BINA
(YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM JADUAL PELUPUSAN REKOD )
8. ARKIB 8: BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD PANDANG DENGAR
(YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM JADUAL PELUPUSAN REKOD )

 

PELUPUSAN

 

1. JADUAL PELUPUSAN REKOD URUSAN AWAM (ARKIB NEGARA 2012)
2. JADUAL PELUPUSAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKAUNAN (REKOD ASAS AKAUNTABILITI DAN INTEGRITI)
3. PANDUAN PELUPUSAN REKOD AWAM (SIRI PENGURUSAN REKOD KERAJAAN)