Kategori Pengauditan

Audit Dalaman Amalan 5S dilaksanakan sebagai penilaian kendiri pelaksanaan Amalan 5S. Audit Dalaman ini perlu dijadualkan secara berkala seperti secara bulanan atau mingguan. Pengauditan ini amat diperlukan untuk memastikan setiap bahagian dalam organisasi mengetahui kekuatan yang ada dan
membuat penambahbaikan secara berterusan ke atas pelaksanaan Amalan 5S.

Penilaian Audit Dalaman Amalan 5S dibuat secara tiga kategori:

  • Baseline Audit
  • Quarterly Audit
  • Spot Audit
  •